Mail Admin Home

برای شارژ ترافیک میتوانید از طریق پیام کوتاه اقدام کنید که روند کار به شرح زیر است 

و برای این کار کد زیر را ارسال نمایید

set +شماره تلفن ثابت+تعداد ترافیک درخواستی+شماره رهگیری

مثال: برای شارژ ترافیک 5 گیگ با واریز مبلغ به شماره حساب شرکت به شماره پیگیری 3452 کد زیر را باید ارسال نمود

set+6240414+5+3452

برای شارژ ترافیک اعتباری همین سرویس کد زیر را باید ارسال نمود

etb +شماره تلفن ثابت+تعداد ترافیک درخواستی

مثال:

etb+6240414+5