Mail Admin Home

نحوه پرداخت مربوط به تمدید دوره و شارژ ترافیک می باشد که می بایست مشترکین نوع پرداخت خود را مشخص نمایند که به دو صورت می توانند پرداخت داشته باشند

نوع اول:

در این مدل مانند سایر مواقع تعرفه به صورت کامل به حساب دفتر رایانه برتر واریز شده و شماره رهگیری را برای ثبت اطلاعات در انتهای کد مربوط به تمدید یا شارژ وارد نمایید

نوع دوم:

در این مدل که در مواقعی اضطراری پیش می آید مشترکین می توانند خرید خود را به صورت اعتباری انجام دهند و طی مدت 24 ساعت آینده مبلغ تعرفه را به شماره حساب دفتر رایانه برتر واریز نمایند و کد رهگیری را با کد زیر به سامانه پیامک دفتر رایانه برتر ارسال نمایند که میبایست بر اساس کدهای زیر اقدام نماید

etb +شماره تلفن ثابت+ تعداد گیگ درخواستی

مثال: برای شارژ 2G ترافیک به صورت اعتباری برای خط 6240414 باید کد زیر را به شماره 30007666282930 ارسال نمایید.

etb+6240414+2

پس از واریز تعرفه دوره به حساب، طی مدت 24 ساعت پس از تمدید و شارژ می بایست کد زیر را ارسال نمود:

etv +شماره تلفن ثابت+ شماره رهگیری

مثال: پس از واریز تعرفه به شماره رهگیری 3452 کد زیر را باید ارسال نمود:

etv+6240414+3452

لازم به ذکر است تعرفه مدل اعتباری با تعرفه های معمول متفاوت خواهد بود که به شرح ذیل می باشد

هر گیگ ترافیک اضافی: 4500 تومان